Zápis do MŠ

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období.

Předzápis zde

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Kostice, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

II. Podle § 50 zákona č.258/2000 Sb., v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození rozhoduje abecední pořadí dětí.

IV. Přednostně budou přijaty děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kosticích a k 31.8.2024 dovrší 5 let věku, 4 roky věku a 3 roky věku.

V. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy – školní rok 2024/2025 Bodové ohodnocení
Dítě, které dosáhne 5 let věku k 31. 8. 2024 (školský obvod Kostice) 10
Dítě, které dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2024 (školský obvod Kostice) 10
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2024 (školský obvod Kostice) 10
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 12. 2024 (školský obvod Kostice) 10
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2025 (školský obvod Kostice) 5
Dítě, které dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2024 (jiný školský obvod) 4
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2024 (jiný školský obvod) 4
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2025 (jiný školský obvod) 1
Dítě se hlásí k celodennímu provozu 1

Užitečné informace ke stažení: